Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van cursus, hierna te noemen “cursus”. Algemene Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining schriftelijk zijn aanvaard. In deze voorwaarden wordt verstaan onder cursus: trainingen, modules, workshops, projectdagen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords.

Begripsomschrijvingen
Deelnemer: Degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen.
Opdrachtgever: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus.
Annuleren: De (tijdelijke) opzegging van de cursus door de deelnemer of de opdrachtgever.
Startdatum cursus: De eerste bijeenkomst van de cursus; deze wordt aan de deelnemer door de opdrachtgever medegedeeld.
Persoonlijk doelstellend gesprek of intake: Gesprek of schriftelijke evaluatie waarin de leerdoelen van de training worden afgestemd met de leerwensen van de deelnemer. Dit gesprek kan deel uit maken van de cursus.
Cursusprijs: De prijs van de cursus zoals deze in de offerte, opdrachtovereenkomst of de Bedrijfsbrochure 2010 staat vermeld, verminderd met eventuele kortingen.
Totstandkoming van de Overeenkomst: De overeenkomst tussen Lexicon; Taaladvies & Taaltraining en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van de door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining en de opdrachtgever ondertekende offerte, de door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining aan de opdrachtgever van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 2 Uitvoering
Lexicon; Taaladvies & Taaltraining is gerechtigd
de cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering.
de indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

Artikel 3 Inhalen
Inhalen van een les is niet mogelijk bij trainingen.

Artikel 4 Prijzen
4.1 De ingangsdatum van de prijzen staat vermeld in de Bedrijfsbrochure.

4.2 De cursussen zijn vrij van btw, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

5.2 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining niet.

5.4 De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining worden verbroken. Lexicon; Taaladvies & Taaltraining is in dat geval gerechtigd de totale cursusprijs zoals in de getekende offerte of op de getekende opdrachtovereenkomst genoemd is, aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 6 Annuleren en vervanging
6.1 Annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

6.2 Annuleren tot en met 4 weken voor de eerste trainingsdag is kosteloos.

6.3 Bij annulering in de periode van 4 weken tot en met 2 weken voor de startdatum, is 50% van de eerste 2 bijeenkomsten plus het volledige bedrag voor de voorbereiding, zoals genoemd in de getekende offerte of opdrachtovereenkomst, verschuldigd.

6.4 Bij annulering binnen 2 weken voor de startdatum zijn de eerste 2 bijeenkomsten bijeenkomsten plus het bedrag voor de voorbereiding en tussentijdse voorbereiding en tekstcorrecties, zoals genoemd in de getekende offerte of opdrachtovereenkomst, volledig verschuldigd.

6.5 Bij annulering na de startdatum zijn de (deels) gevolgde en de eerstvolgende 2 bijeenkomsten, volledig verschuldigd.

6.6 Een cursus die uit 1 dag of 1 dagdeel bestaat kan na de startdatum niet meer worden geannuleerd. De mondelinge intake kan tot 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen of wanneer de deelnemer niet bij het gesprek aanwezig is zal € 195.- in rekening worden gebracht.

6.7 Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen ter annulering en stopzetting van betaling bij Lexicon; Taaladvies & Taaltraining. Lexicon; Taaladvies & Taaltraining behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.

6.8 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 7 Copyright
Van het door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Lexicon; Taaladvies & Taaltraining heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining beperkt tot het bedrag dat Lexicon; Taaladvies & Taaltraining voor de betreffende cursus/training in rekening heeft gebracht.

8.2 In het geval dat Lexicon; Taaladvies & Taaltraining aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Lexicon; Taaladvies & Taaltraining veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

8.3 Voor fouten van door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining ingeschakelde derden (zoals docenten) is Lexicon; Taaladvies & Taaltraining alleen aansprakelijk indien Lexicon; Taaladvies & Taaltraining bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.

8.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen 1 jaar, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

8.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Artikel 9 Privacybeleid
De regels van het Privacybeleid van Lexicon;Taaladvies en Taaltraining liggen vast in het "Privacybeleid". Deze worden gepubliceerd op de website van Lexicon; Taaladvies en Taaltraining.

9.1 Naam- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres van opdrachtgevers worden verwerkt door Lexicon; Taaladvies & Taaltraining en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze cursussen.

Lexicon; Taaladvies en Taaltraining verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Lexicon; Taaladvies en Taaltraining uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een schrijftraining of taaladvies.

9.2 Bewaartermijn persoonsgegevens
Lexicon; Taaladvies en Taaltraining bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

9.3 Delen met anderen van persoonsgegevens
Lexicon; Taaladvies en Taaltraining verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande toestemming.

9.4  Google Analytics
Lexicon; Taaladvies en Taaltraining maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Lexicon; Taaladvies en Taaltraining bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lexicon; Taaladvies en Taaltraining te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lexicon; Taaladvies en Taaltraining heeft hier geen invloed op.

Lexicon; Taaladvies en Taaltraining heeft Google geen toestemming gegeven om via Lexicon; Taaladvies en Taaltraining verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

9.5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Betrokkene heeft het recht om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hij/zij kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Lexicon; Taaladvies en Taaltraining zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren. Bij verzoeken per brief verzonden, geldt de datum van het poststempel als datum van binnenkomst. Bij digitaal verzonden verzoeken, geldt de datum van binnenkomst op de PC.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.